Regulamin

Regulamin portalu Swiatrehabilitacji.pl

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z portalu swiatrehabilitacji.pl w tym rodzaje i zakres świadczonych usług oraz warunki ich świadczenia.
 2. Definicje użyte w Regulaminie:
  1. Usługodawca/Administrator – MEDI PROJEKT Przemysław Jureczko z siedzibą w Radomsku (97-500) przy ul. Krakowskiej 55, wpisany do CEIDG, NIP 6452336658, REGON 360196441
  2. Portal – Portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.swiatrehabilitacji.pl
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Portalu, lub skorzystała z funkcjonalności Portalu bez obowiązku rejestracji i zalogowania.
  4. Użytkownik zarejestrowany – użytkownik, który utworzył nowe Konto na Portalu.
  5. Konto – wpis w bazie danych Portalu, dotyczący Użytkowników, który po rejestracji i zalogowaniu, daje możliwość dostępu do określonych Usług Portalu.
  6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika portalu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Ogólny zakres świadczonych Usług.

 1. Portal swiatrehabilitacji.pl jest serwisem poświęconym informacjom na temat szeroko pojętej rehabilitacji i problemów zdrowotnych mającym na celu podniesienie świadomości Użytkowników w dziedzinie fizjoterapii, dietetyki oraz różnych dziedzin medycyny poprzez publikacje w formie artykułów i filmów.
 2. Na portalu swiatrehabilitacji.pl dostępne są następujące usługi:
  1. dla każdego Użytkownika usługodawca zapewnia nieodpłatnie:

– dostęp do bezpłatnych materiałów (artykułów i filmów)

– możliwość zamieszczania komentarzy pod zamieszczonymi artykułami.

 1. dla Użytkownika zarejestrowanego usługodawca zapewnia usługi przewidziane powyżej, a także w zależności od wybranego pakietu usług.:

– pełny dostęp do bieżących, archiwalnych, a także najnowszych materiałów o unikalnym i wartościowym merytorycznie charakterze do jednej lub wszystkich stref oferowanych na Portalu.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług na rzecz Użytkownika zarejestrowanego oraz zakresie ich odpłatności zawarte są w § 6 poniżej.
 2. Portal nie świadczy usług o charakterze leczniczym – żadna z treści zawartych na Portalu nie stanowi porady lekarskiej lub fizjoterapeutycznej. Z uwagi na indywidualność zdrowia każdego człowieka jeśli Użytkownik chce wdrożyć w życie jakiekolwiek informacje lub wskazówki zawarte w opublikowanych materiałach musi skonsultować się z lekarzem/fizjoterapeutą lub innym dedykowanym specjalistą.
 3. Materiały udostępnione na Portalu, zwłaszcza materiały video, przeznaczone są do użytku prywatnego. Bez zgody Administratora, żaden z materiałów nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż wynikające z zawartej umowy. Kopiowanie, rozpowszechnianie, edytowanie, publiczne odtwarzanie jest zabronione i może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej względem Administratora.

3. Warunki świadczenia usług.

 1. Korzystanie z Usług portalu wymaga dostępu do sieci internetowej poprzez jedną z ogólnodostępnych przeglądarek internetowych, zaktualizowanych do najnowszej wersji oraz dostępu do poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerwy w świadczeniu Usług w razie zaistnienia problemu technicznego, konieczności modernizacji lub przebudowy Portalu, testowania sprzętu lub oprogramowania czy też wykonywania innych prac konserwatorskich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej lub braku dostępu do Internetu.

4. Rejestracja Użytkownika.

 1. W celu skorzystania z płatnych usług Portalu, Użytkownik musi posiadać Konto na Portalu, które uzyskuje po rejestracji.
 2. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Portalu.
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie Nazwy Użytkownika, hasła do Konta oraz adresu e-mail Użytkownika, które będą również służyć do logowania się do Konta, a także imienia i nazwiska Użytkownika. Użytkownik może dobrowolnie podać inne swoje dane osobowe.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami na temat ochrony danych osobowych. W tym zakresie Użytkownik składa oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na korzystanie z Portalu na zasadach w nim opisanych, a także składa oświadczenia w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

5. Dodawanie komentarzy pod materiałami zamieszczonymi na Portalu.

 1. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach informacji nieprawdziwych, a także godzących w dobra osobiste innych osób, naruszających zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, jak również wszelkich informacji nie związanych z przedmiotem zamieszczonego materiału.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach treści o charakterze marketingowym, jak też linków do innych stron internetowych.
 3. Usługodawca jako Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania komentarza, bądź do jego usunięcia w razie jego publikacji, jeżeli jest on sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa. W przypadku usunięcia komentarza Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

6. Zamówienie pakietu usług.

 1. Usługodawca oferuje dwa rodzaje pakietów usług:
  1. dostęp okresowy do jednej z wybranych stref (np. Ortopedia, Wady Postawy, Neurologia itp.) przez okres 30 dni – użytkownik może wybrać więcej niż jedną strefę.
  2. dostęp okresowy do wszystkich stref przez okres 30 dni.
 2. Dostęp do płatnych usług jest możliwy dla Użytkowników zarejestrowanych, którzy się zalogują do Portalu poprzez podanie loginu i hasła, a następnie poprzez zamówienie i opłacenie danego pakietu.
 3. Pakiet usług jest dostępny w ciągu 24 h od zarejestrowania płatności po stronie Usługodawcy.
 4. Płatność jest dokonywana za pośrednictwem systemu płatności online – przelewy24.pl na zasadach przez tą jednostkę określonych w Regulaminie płatności, który Użytkownik musi zaakceptować przed skorzystaniem z usługi.
 5. Opcjonalnie, na wniosek Użytkownika poprzez wybór opcji „Wpisz dane do faktury”, Usługodawca wystawia fakturę za świadczone usługi i przesyła ją na adres wskazany w formularzu płatności, po zaksięgowaniu wpłaty na swoim rachunku bankowym.

7. Warunki dotyczące zawierania i rozwiązywania umów.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług oferowanych na Portalu następuje poprzez rejestrację, na warunkach opisanych w § 4 Regulaminu.
 2. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza, że:
  1. podane podczas rejestracji dane oraz informacje są prawdziwe,
  2. będzie na bieżąco aktualizował swoje dane do kontaktu,
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto e-mail komunikatów dotyczących: prawidłowego funkcjonowania Portalu, problemów dotyczących działalności technicznej, zmian w Regulaminie Portalu, nowych funkcji i opcji Portalu,
  4. wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i warunki w nim wskazane oraz na warunki szczegółowe wybranego pakietu usług.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas określony w danym pakiecie.
 4. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na e mail biuro@swiatrehabilitacji.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór formularza jest dostępny na Portalu.
 5. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez poinformowanie Usługodawcę o rezygnacji na adres poczty elektronicznej biuro@swiatrehabilitacji.pl Konto użytkownika zostanie usunięte w terminie 14 dni od zgłoszenia, a w przypadku wykupionego pakietu po upływie czasu, na jaki pakiet został wykupiony, nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia rezygnacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w przypadku zakończenia działalności Portalu, a także, jeżeli Użytkownik działa niezgodne z prawem, Regulaminem lub w inny sposób wpływa negatywnie na działalność Portalu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Usług, funkcjonalności oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem, w odpowiednim czasie. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.


8. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy oraz Użytkowników Portalu.

 1. Użytkownicy Portalu są zobowiązani do postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ochrony dóbr osobistych innych osób. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie w poufności swojego hasła do Konta na Portalu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia (bez względu na świadomość tego faktu) swojego konta osobom trzecim przez Użytkownika. Na Użytkowniku ciąży obowiązek niezwłocznego poinformowania Portalu o podejrzeniu możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim lub niezwłocznej zmiany hasła do Konta.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oraz należytą jakość usług, które są nieodpłatnie udostępnione przez Portal. W zakresie odpowiedzialność Usługodawcy za wykonanie usług płatnych, zastosowanie mają przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępie do Portalu, spowodowane działaniem organów ścigania lub innych organów państwowych.


9. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia i wnioski na adres e-mail: biuro@swiatrehabilitacji.pl
 2. W zgłoszeniu należy wskazać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu.
 3. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 21 dni roboczych. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w w/w terminie, Usługodawca zobowiązuje się powiadomić zgłaszającego o przyczynach opóźnienia w załatwieniu sprawy.
 4. Reklamacje, które będą wynikały z nieznajomości Regulaminu, bądź też będą zawierały treści obraźliwe lub wulgarne, nie będą rozpatrywane.

10. Postanowienia końcowe.

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje zarejestrowanych Użytkowników na wskazany przez nich adres e-mail na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług elektronicznych jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług na rzecz Użytkowników Profesjonalnych (za wyjątkiem konsumentów) jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Pin It on Pinterest

Share This