Ochrona Danych Osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest MEDI PROJEKT Przemysław Jureczko z siedzibą w Radomsku (97-500) przy ul. Krakowskiej 55, wpisany do CEIDG, NIP 6452336658, REGON 360196441.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis  art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO. Portal wymaga podania niektórych danych osobowych w celu skorzystania z oferowanych usług na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych skutkuje niemożnością zawarcia umowy, a tym samym korzystania z usług Portalu, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.

  1. Przetwarzane są następujące Twoje dane osobowe: nazwa użytkownika, adres e-mail.
  1. Portal nie udostępnia Twoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych, ani też w innych celach, o ile nie wyrazisz na to odrębnej zgody. Twoje dane są jednak widoczne dla osób zatrudnionych przy obsłudze i serwisie Portalu. Osoby te posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych wyłącznie w celu związanym z ich zatrudnieniem w Portalu i są związane klauzulą poufności w zakresie danych osobowych dostępnych na Portalu.
  2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Portal przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i po jej zakończeniu przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej realizacją.
  3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  4. W sprawach związanych z Twoimi danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biuro@swiatrehabilitacji.pl

Masz prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach opisanych powyżej oraz wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. wycofania zgody na przetwarzanie danych.  Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  3. przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do odpowiedniego organu.

Pin It on Pinterest

Share This